Garantiiaeg

Garantiiaeg

SIGN OÜ ei tee seadmetele garantiiremonti. Garantiid teostavad autoriseeritud hooldusesindused. Autoriseeritud hooldusesinduse puudumisel tehakse garantiiremonti SIGN OÜ vahendusel maaletooja või vahetult tootjatehase kaudu.

Garantiihoolduse aluseks on SIGN OÜ poolt väljastatud arve/saateleht ja vigastamata seerianumbriga defektne seade. Kui seadme seerianumber on rikutud või loetamatu, on SIGN OÜ õigus tasuta garantiiremondist keelduda.

GARANTIIAEG

Garantiiperiood kehtib arvele/saatelehele märgitud üleandmise hetkest.

Eraisikutele kehtib VÕS §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.

Juriidilistest isikutest klientidele määrab garantiiaja seadme tootja.

GARANTIIREMONDI TEGEMINE

Garantiiremonti tehakse tootja hooldusesinduses. Autoriseeritud hooldusesinduse puudumisel tehakse garantiiremonti SIGN OÜ vahendusel tarnija või vahetult tootjatehase kaudu.

Kliendil tuleb garantiiremonti minev kaup toimetada autoriseeritud teeninduskeskusesse või selle puudumisel SIGN OÜ kontorisse. Üksikasjalikku infot saab telefonil 6056000(Tallinn), 3560640(Narva) või e-posti aadressil sign@sign.ee

Kui seadme remontimine garantiiajal osutub võimatuks ja selle tootmine on lõppenud, asendab tootja või maaletooja seadme garantiikorras samaväärse või parema seadmega.

GARANTII ALLA EI KUULU:

Kuluva iseloomuga osad (akud, tahmakassetid, trükipead, disketid, CD-plaadid, hiirematt, jmt) ning pakend ja dokumentatsioon.

Kasutaja andmed, mis on hävinud seadme riknemisel või garantiiremondi tagajärjel. Andmete varundamine on kliendi kohustus.

Tarkvara, kaasa arvatud eelnevalt seadmesse installeeritud tarkvara ning tarkvarast põhjustatud ekspluatatsioonihäired.

Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tekkinud tahtmatu või tahtliku füüsilise vigastuse tagajärjel või seadme sisemusse sattunud kõrvaliste esemete, vedelike, putukate, üleliigse tolmu jne. poolt.

Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tingitud mittetöökorras olevate elektrisüsteemide tagajärjel (maandusjuhtme puudumine jmt), elektrikatkestusest või võrgupinge kõikumisest.

Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on põhjustatud mitteoriginaalosade või ebasobivate tarvikute kasutamisest.

 

Ekspluatatsioonihäired, mis on põhjustatud seadmete väärast kasutusest ja kasutusjuhendi nõuete eiramisest (toote kasutamine tavalisest erinevates keskkonnatingimustes).